תקנון, תנאי שימוש והשתתפות בפעילות "האקדמיה לתיירות מהבית"

 

הוראות כלליות

 1. תלמה נסיעות ותיירות בע"מ (להלן: "החברה") תקיים פעילות של העברת שיעורים מקוונים בתשלום במסגרת מיזם בשם "האקדמיה לתיירות מהבית" (להלן: "הפעילות"). 

 2. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש והשתתפות של המשתתפים בפעילות ותהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין החברה.

 3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו. 

 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים הנרשמים לפעילות לבין החברה, והשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.

 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה, אלא אם נכתב אחרת במפורש בפרסום הרלוונטי.

 8. מונחים, מושגים וביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל.

 

ההשתתפות בפעילות ותקופת הפעילות

 1. ההשתתפות בפעילות היא בהתאם להוראות תקנון זה. 

 2. במסגרת הפעילות, יועברו שיעורים מקוונים בתשלום, בתחומי תוכן מגוונים ובכלל זאת בתחומי תוכן הקשורים בעולם הבישול והתיירות. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תוכן הפעילות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל גולש אשר נרשם לשיעור במסגרת הפעילות ייקרא "משתתף" וביחד "משתתפים".

 3. הגולשים ימלאו בעת ההרשמה פרטים אישיים. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מותנית במילוי מדויק ומלא של פרטים כאמור.

 4. בפעילות רשאים להשתתף משתתפים מגיל 6 בלבד. השתתפותם של קטינים (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) בפעילות מותנית בכך שהקטין קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס אחר להשתתף בפעילות.

 5. מובהר בזאת, כי הפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש בכלים או אמצעים שעשויים להיות מסוכנים אם נעשה בהם שימוש לא זהיר ו/או לא מתאים. בכלל זאת, הפעילות עשויה לכלול שימוש בכלים ובמכשירים חדים ו/או מוצרי חשמל ו/או שימוש בגז ו/או שימוש באמצעים להרתחת מים ושימוש במים רותחים.

 6. כמו כן, הואיל ותוכן הפעילות קשור בתחום הבישול,  ייתכן שהפעילות תהיה כרוכה בשימוש ברכיבים ומרכיבים אשר המשתתף עשוי להיות אלרגי אליהם. 

 7. החברה אינה אחראית לעצם השימוש ו/או אופן השימוש של המשתתפים בכלים, מוצרים, מרכיבים או רכיבים, אשר השימוש בהם עשוי להידרש במסגרת הפעילות והאחריות לעניין זה מוטלת על המשתתף בלבד. 

 8. כאשר מדובר במשתתף שהוא קטין, ההשתתפות בפעילות היא באחריות ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין. כמו כן, באחריותו של ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין לדאוג לכך שבמידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת ובאחריותו של ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין, השתתפותו של הקטין בפעילות תיעשה בליווי מבוגר למשך כל הפעילות או בחלקה. משתתפים קטינים מתחת לגיל 14 מחויבים בליווי מבוגר שישגיח עליהם ועל פעולותיהם במשך כל ההשתתפות בפעילות.

 9. לחברה שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למנוע השתתפות של משתתף בפעילות, בכל שלב שהוא משלבי הפעילות המתוארים להלן, לרבות בנסיבות בהן יש לחברה חשד כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים של תקנון זה ו/או בתנאי כל דין. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פסילה כאמור. 

 10. התשלום מתבצע עבור שימוש חד פעמי אלא אם כן נאמר אחרת. השימוש הוא עבור משתתף אחד בלבד (מחשב/נייד/טאבלט) וחל איסור חמור להעביר את פרטי ההתקשרות למשתמשים אחרים. 

 11. המשתתפים ינהלו תרבות שיח הולם ובסמכות המדריך להרחיק משתמש אשר לא שומר על כללי התנהגות נאותה.

 12. בשל העובדה שהשיעור הינו מקוון עשויות להיות הפרעות שאינן באחריות חברה, ובאחריות כל משתתף לוודא שיש לו גישה תקינה לרשת האינטרנט.

 

תנאי מתלה למתן השירות - כמות משתתפים מינימלית

 1. ביחס לכל שיעור מקוון שיועבר במסגרת הפעילות, עצם קיום השיעור מותנה בהשתתפות מינימלית של 10 משתתפים בכל שיעור.

 2. במקרה בו מספר המשתתפים באיזה מהשיעורים המקוונים יהיה נמוך מהכמות המינימלית כאמור, לחברה יהא שיקול דעת בלעדי אם לקיים את השיעור אם לאו, והחברה רשאית להחליט שלא לקיים את השיעור ו/או את הפעילות כלל או לדחות למועד אחר. 

 3. במקרה של ביטול שיעור או ביטול של הפעילות מצד החברה, או במקרה בו המועד הדחוי לקיום השיעור או הפעילות אינו מתאים למשתתף, ייחשב החוזה בין הצדדים לבטל והחברה תשיב למשתתף כאמור את הסכום ששולם על ידו. סכום זה יוחזר בתוך _21_ ימים לאמצעי התשלום באמצעותו נעשה הרישום לפעילות.

 4. אין באמור בפרק זה כדי להגביל את זכותה של החברה לבטל שיעור/ים ו/או את הפעילות כולה, בכל עת, בין לפי הוראות תקנון זה ובין לפי הוראות כל דין.
   

הסכמה להיכלל במאגר מידע 

 1. השימוש באתר ובפעילות כלול במסירת פרטים, לרבות פרטים אישיים, ואיסוף ושימוש בפרטים אלה מצד החברה. הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, אשר מפורטת בקישור הבא: https://www.talmahomeacademy.com/privacy [שימוש במדיניות הפרטיות המעודכנת שנשלחה לתלמה בה מוסדרת גם סוגיית הדיוור לנרשמים]

ויתור ופטור מאחריות

 1. ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הוצאה, הפסד ו/או נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או לצד שלישי עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי-השתתפות בפעילות. 

 2. למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של משתתף יחולו על המשתתף בלבד.

 3. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שהפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש בכלי מטבח ובאמצעים העשויים להיות מסוכנים לרבות גז, מים רותחים וכלים חדים. כמו כן, הפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש במזון מסוגים שונים לרבות מזון הכולל רכיבים שהמשתתף עשוי להיות אלרגי אליהם. האחריות לסיכונים האמורים בגדר הפעילות היא אחריות בלעדית של המשתתפים. כאשר המשתתף הוא קטין, האחריות כאמור מוטלת גם על הוריו של הקטין ו/או אפוטרופוס אחר של הקטין ו/או מבוגר אחר המשגיח על פעילותו של הקטין והכל בהתאם לאמור בתקנון זה 

 4. המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו להם ו/או לצד שלישי, לרבות בגין השתתפות בפעילות ו/או אי השתתפות בפעילות. 

 5. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות המשתתפים בקשר עם הפעילות, והאחריות כולה חלה על המשתתפים באופן בלעדי.

 6. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה, לרבות תקלה הקשורה באתר החברה ו/או באתר הפעילות ו/או בפעילות, והיא אינה מתחייבת כי השירותים, כולם או חלקם, הניתנים באתר החברה ו/או באתר הפעילות ו/או במסגרת הפעילות, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות או שיהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל החברה, או אצל מי מספקיהן ו/או מי מטעמן ו/או אחרים. הפעלת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל שלה או של צדדים שלישיים אחרים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, על פי שיקול דעתה בכל מקרה, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או שיש בה כדי למנוע מהחברה לערוך את אותו שלב או חלק בפעילות. על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה בדרך אשר תמצא החברה לנכון.

 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר כל משתתף כי השתתפותו בפעילות היא לצורכי פנאי, כי הוא מודע לכך שעלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה, השתתפותו בפעילות לא תקים לו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, עם ניהולה או עם תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה. 

ביטול עסקה מכח חוק הגנת הצרכן 

הודעת ביטול

 1. במידה ותבחר לבטל את השירות עליך לשלוח הודעת ביטול למשרד החברה באחת מהדרכים הבאות:

 • בדואר רשום לכתובת ___רחוב התעשיה 5 מגדל העמק_____;

 • בפקס שמספרו __________04-6545192____;

 • באמצעות קישור לשליחת הודעת ביטול מקוונת המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של החברה בכתובת _https://www.talmahomeacademy.com

בהודעת הביטול, הנכם מתבקשים לציין שם מלא ומספר זהות. בנוסף, כדי להקל על איתור העסקה, אתם מתבקשים לציין גם מספר הזמנה.
 

ביטול עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן 

 1. ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לעשות עד 72 שעות לפני תחילת השיעור תמורת החזר מלא.

 2. במקרה של ביטול שנעשה פחות מ-72 שעות לפני תחילת השיעור, החברה תגבה עבור ביטול כאמור דמי ביטול מלאים בסך כל התמורה ששולמה.

 1. זכויות שימוש וקניין רוחני

 2. המשתמשים רשאים להשתמש באתר כחוק, ואינם מורשים לעשות כל פעולה המנוגדת לחוק.

 3. אין לעשות בפעילות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.

 4. השימוש בפעילות מותר למטרות אישיות, חינוכיות, פרטיות ושאינן מסחריות בלבד. 

 5. אין לטעון, לשלוח או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

 6. האתר, לרבות כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לחברה ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור כתוב מראש וחתום על ידי החברה.

 7. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או כל מדיה ותוכן אחר ללא אישור כתוב מראש וחתום על ידי החברה.

 8. אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;
   

נגישות ​

 1. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, והחברה שמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.

 2. על אף האמור לעיל, ייתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.
   

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם דרישה לכך בכתב ע"י החברה.

המחאת זכויות

 1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.

 2. למשתמש אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.
   

סמכות שיפוט והדין החל

 1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד. 

תלמה נסיעות ותיירות בע"מ

ח.פ. 511233249

מי אנחנו?
איך זה עובד?
צור קשר
תקנון
מדיניות פרטיות
מדיניות ביטולים
הירשמו לקבלת עדכונים
©2020 by Talma home Academy